Труд и личен състав

Услуги

Организиране, съставяне и съхранение на лични досиета на работниците

 • изготвяне на трудови договори, при подадена молба от работника или служителя;
 • изготвяне на допълнителни споразумения;
 • изготвяне на уведомление за сключените договори и допълнителни споразумения по чл.62 от КТ;
 • обработване на молби за отпуски по КТ;
 • обработване на болнични листа;
  заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
 • издаване на необходимите служебни бележки по КТ и поднормативните актове;
 • обработка на трудова книжка и осигурителна книжка.

Обработка на данни за работни заплати

 • изчисляване на работни заплати и изготвяне на ведомост или фишове за изплащане на заплатите;
 • изготвяне на банкови платежни документи за плащанията, свързани със задълженията по работните заплатите
 • подготвяне на данни за подаване ИНСТРУКИЦЯ към ТД на НАП;
 • съдействие при изплащане на работните заплати;
 • изготвяне на определените книги, дневници съобразно изискванията на трудовото законодателство

Разработване на вътрешно нормативни документи;

 • изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред;
 • вътрешни правила за работната заплата;
 • разработване на организационно-управленска структура;
 • изготвяне на функционална характеристика или описания на работата;
 • разработване на длъжностни характеристики;
 • длъжностно разписание и поименно разписание.
  Допълнителни услуги:
 • обработка на трудови книжки за предходни периоди
 • обработка на осигурителни книжки за предходни периоди
 • консултации на персонала на доверителя
 • справки за здравоосигулителния статус и ДЗПО
 • удостоверение за пенсиониране (УП-1;УП-2 и др.)