Труд и личен състав

Законови изисквания

Кодекс на труда (КТ)

  • Кодекс за социалното осигуряване;
  • Закон за здравното осигуряване;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

  • Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
  • Наредба за работното време, почивките и отпуските;
  • Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
  • Наредба за договаряне на работната заплата;
  • Наредба за трудоустрояване;
  • Наредба № 5 от 11.05.1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, изд. от Министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването;
  • Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
  • Наредба № 5 ОТ 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал. 4 от Кодекса на труда.