Консултации

Oбзор

 • Oбзор

Правилното организиране и безпроблемната работа по която и да е дейност особено в стопанската област от предприятията е свързан с познаването и точното практическо прилагане на няколкостотин кореспондиращи си нормативни акта, които непрекъснато се променят. Това невинаги е по силите екипа в едно предприятие. Освен това тези, грешките могат да се установят дори след години и това да струва твърде скъпо. Оттук следва и въпросът за отговорността на лицата, които са допуснали тези грешки.
Ние знаем за тези и още много други проблеми, които често пречат на мениджърите да развиват спокойно бизнеса си.

Нашите консултанти предлагат широк кръг от консултантски услуги във всички сфери на българското данъчно облагане, социално и трудово законодателство:

 • данъчни съвети и планиране в областта на корпоративните данъци;
 • данъчен преглед на компанията с оглед съответствие с действащото данъчно законодателство, ДДС, митници и акцизи;
 • представителство на дружества и физически лица пред данъчните органи и пред съда при данъчни спорове;
 • лични данъци и социални осигуровки;
 • съставяне на данъчни декларации;
 • консултации относно данъчното и социално законодателство;
 • информация относно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
 • представителство при данъчни проверки и ревизии;
 • нашия експертен екип е в помощ при решаване на специфични и нетекущи проблеми, свързани с:
  • избор на оптимална форма за извършване на стопанска дейност;
  • съставяне на бизнес-проекти, включително и по предсъединителни програми
 • анализ на финансовото състояние
  Одит

Професионалните ни умения спомагат за подобряване на бизнеса на клиента и печелене на конкурентно предимство.