Одит

Видове услуги

  • Одит на финансови отчети
  • Одит за съответствие с МСФО
  • Одит на отчетност за съответствие с нормативната уредба
  • Подобряване на корпоративната отчетност
  • Независим контрол и одит на информационните системи
  • Вътрешен одит
  • Диагностичен преглед (финансов и правен анализ)