Одит

Обзор

Много от предприятията изготвят и представят финансовите отчети за външни потребители. Сред потребителите на годишните финансови отчети са настоящите и бъдещи инвеститори, кредитори и контрагенти, данъчна администрация. Всички те са откъснати от прякото управление на предприятията и чрез отчетите трябва да получат необходимата им информация. Инвеститорите носят най-големия риск. За тях е съществено да знаят размера на печалбата и тенденциите, за да взимат правилни решения относно инвестиционната си политика и стратегическото управление. Кредиторите трябва да оценяват риска за предоставените кредити. За контрагентите е важно да оценяват риска от забава на плащания или доставки.
Защита от изброените рискове е наличието на отчет, който вярно и честно отразява финансовото състояние и това е потвърдено от независима организация. Именно финансовият одитор е независимият орган, който удостоверява тази вярност и честност.

Като одитори ние извършваме всички одитни процедури в съответствие с международните одиторски стандарти, както и на данъчните и счетоводните нормативни актове. Одитът включва преглед на доказателствения материал, подкрепящ сумите във финансовите отчети, оценка на прилаганите счетоводни принципи и на съществените разчети, както и оценка на цялостното представяне на финансовите отчети. Ние даваме честна, безпристрастна и професионална оценка, защитавайки интересите на инвеститори, кредитори и контрагенти
От нашите одиторски услуги се ползват, както големи компании в България, така и много други малки и големи организации и дружества. Нашият одиторски подход е изграден така, че да отговаря адекватно на големината и състоянието на Вашата компания. Познавайки детайлно нормативна уредба, ние сме в състояние да разрешаваме сложни въпроси по финансова отчетност, свързани с изискванията Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

Одитът се извършва както по желание на клиента, така и въз основа на законови изисквания. Състои се в проверка и проучване на финансовите отчети, използваните счетоводни политики и оценки, вярното и честно представяне и съответствието със счетоводните правила и принципи. Неизменна част от нашата одиторска услуга включва и препоръки и предложения за подобряване на контролните системи и счетоводните методологии на клиента. Междинните проверки на състоянието на счетоводната система внасят допълнителна стойност в качеството на нашите одиторски услуги.

Освен финансов одит ние предлагаме текущи консултации при планиране на отчетността на предприятията, които включват изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, приложение на счетоводните и данъчните закони, на националните и международните счетоводни стандарти. Стремежът ни в тази област е да предпазим клиентите си от допускане на грешки в отчетността, за да получат безрезервна заверка на финансовия си отчет и да проведат безпроблемна данъчна защита.