Одит

Законни изисквания

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на предприятията:

1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;

б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;

в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;

2. средните и големите предприятия;

3. предприятията от обществен интерес;

4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;

5. предприятия, за които това изискване е установено със закон.

Годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата отговарят на условията за микропредприятия

В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

  1. търговците по смисъла на Търговския закон, Юридическите лица с нестопанска цел - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър;
  2. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез Интернет.

Регистриран одитор е правоспособен дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, вписани в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Той носи отговорността за изразеното мнение в одиторския доклад върху финансов отчет. Списъкът на регистрираните одитори е публикуван на страницата на Института на дипломираните експерт-счетоводители – www.ides.bg