Счетоводен софтуер

За продукта

Интегрираната Фирмена Информационна Система (ИФИС) автоматизира процеса на обработка на счетоводната информация на принципа на двустранното счетоводство и при пълно спазване на счетоводното законодателство.

Основни характеристики

 • Многофирменост – информационно обслужване на произволен брой фирми.
 • Възможност за работа в мрежа;
 • Сигурност;
 • Забрана на неразрешен достъп;
 • Дружелюбен потребителски интерфейс;
  Помощни съобщения по точки на менютата, полета от екрани и справки;
 • Възможност за работа в реален режим със всички дефинирани счетоводни периоди (месечни и годишни) едновременно;
 • Корекция и въвеждане на начални салда по всяко време;
 • Автоматично създаване на база данни за сделките по ДДС едновременно със счетоводните записвания;
 • Контрол и валидация на въвежданата информация, предпазваща от неволни грешки;
 • Богат набор от хронологични, синтетични справки;
 • Възможност за настройка на Баланс, Паричен поток, Отчет за приходи и разходи.

Допълнителни опции за Windows версията

 • Работа с макети (стандартни контировки и текстове за описание на операцията), които позволяват най-пълно да се реализира и спазва счетоводната политика на фирмата;
 • Възможност за допълнителен език за поддържане на нормативната база данни;
  Вграден модул и ефикасна технология за отчитане, следене и контрол на разчетите с клиенти и доставчици, други дебитори и кредитори;
 • Богат набор от хронологични, синтетични справки;
 • Настройваеми Баланс, Паричен поток, Отчет за приходи и разходи;
 • Възможност за незабавно осчетоводяване на въвежданите операции или записването им като “чакащи за осчетоводяване”;
  Вграден модул за създаване, контрол, автоматично осчетоводяване на Дълготрайни активи. Създаване и актуализация в реално време на счетоводен и данъчен амортизационен план, съобразен със всички нормативни изисквания;
 • Възможности за автоматично приключване сметки от раздел 6 и 7 и преоценка на валутни позиции;
 • Достъп чрез потребителски пароли до системата в различните й модули и функции Възможност за позволяване и ограничаване на правата на достъп на отделните потребители;
 • Равностойна работа с мишка и клавиатура
 • Възможност за редакция на вече записаните счетоводни операции;
 • Възможност за извеждане на всички справки в EXCEL файлове;
 • Вграденият модул Фактуриране предлага възможности за издаване на фактури и касови ордери и автоматичното им осчетоводяване в режим “чакащи за осчетоводяване” операции;
 • Предлага се и вариант за бюджетни предприятия, с възможност за автоматично създаване на касов отчет.