Счетоводни услуги

Основни услуги

Стандартни счетоводни услуги

 1. Обработване на първичните счетоводни документи (ПСД) представени от възложителя, като осчетоводяване на:
  • Продажби и фактури към клиенти
  • Клиентски плащания
  • Покупки и фактури от доставчици
  • Плащания към доставчици
  • Митнически декларации и документи
  • Движение на парични средства в банкови сметки извън тези по т.1 до т.5
  • Равняване на банкови сметки
  • Движение на парични средства в брой извън тези по т.1 до т.5
  • Равняване на каса
  • Работни заплати при представяне от възложителя на ведомост за заплати
 2. Изготвяне на необходимите регистри по Закона за данък върху добавена стойност, вкл и магнитен носител;
 3. Съставяне на годишен финансов отчет и годишната данъчна декларация, съгласно действащите данъчни закони в законния срок по информация, обработена от изпълнителя;

Резултати от прилагането на стандартните счетоводни услуги

От работа по т. 1 се представят следните документи (счетоводни регистри):

 1. Опис на първични счетоводни документи по папки и кореспонденции по счетоводни сметки;
 2. Синтетична оборотна ведомост – тримесечни и годишна;
 3. Аналитични оборотни ведомости по разчетни сметки – към дата на отчета – разчети с клиенти; доставчици; подотчетни лица; други дебитори и кредитори и разчети с НОИ и данъчни задължения.

От работа по т. 2 се представят дневници за продажби и покупки, справка-декларация за данък добавена стойност и данни на магнитен носител, съгласно изискванията на ЗДДС.

От работа по т. 3 се представят следните документи и справки:

 1. Годишен финансов отчет и приложения съгл. изискванията на Закона за счетоводството и приложимите стандарти
 2. Съставяне и представяне на данъчна декларация за доходите и печалбите на юридическите и физически лица, съгласно действащото законодателство
 3. Справка за изплатените суми по извънтруд.правоотношение.

Цена за стандартните счетоводни услуги се определя в договор в зависимост от обема на работата определена по броя на първичните счетоводни документи.

В основните услуги не се включва участие в годишни инвентаризации; периодични оценки на активи и пасиви.