Счетоводни услуги

Законови изисквания

База за изготвяне на счетоводните отчети

На територията на Република България действат:

А. Национални счетоводни стандарти

Предприятията съставят отчетите си на база на Националните счетоводни стандарти.

Предприятията, които съставят годишните си счетоводни отчети на база на международните счетоводни стандарти, могат да преминат към съставянето им на база на Националните счетоводни стандарти.

Б. Международни счетоводни стандарти, приети от Комисията на Европейския съюз

Международните счетоводни стандарти включват: Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards (IAS)), Международните стандарти за финансови отчети (International Financial Reporting Standards (IFRS)) и тълкуванията за тяхното прилагане (SIC-IFRIC interpretations). Международните стандарти за финансови отчети включват и последващите изменения и допълнения на тези стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, бъдещите стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board (IASB)).

На база на Международните счетоводни стандарти се изготвят и представят консолидираните финансови отчети на предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар в държава - членка на Европейския съюз

Категории предприятия

Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.

Малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.

Средни предприятия са предприятия, които не са малки предприятия и които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.

Големи предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.

Съставители на Годишният финансов отчет

Годишният финансов отчет се съставя:

 • от физическо лице, което е във:
  • трудовоправно или служебно отношение с предприятието като главен счетоводител или на друга икономическа длъжност;
  • облигационно отношение с предприятието.
 • от специализирано счетоводно предприятие или специализирано одиторско предприятие, което е регистрирано по реда на Търговския закон и Закона за независимия финансов одит.

Годишният финансов отчет се подписва:

 • от ръководителя на предприятието, и
 • от физическото лице, което го съставя или отговаря за неговото съставяне, или от физическото лице, което управлява или представлява специализираното счетоводно или одиторско предприятие, съставило отчета.

Върху годишния финансов отчет се поставя печатът на предприятието-съставител. Съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:

 • с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
  • при магистърска степен – 2 г.;
  • при бакалавърска степен – 3 г.;
  • при степен “професионален бакалавър” – 4 г.;
 • с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
 • със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.

Съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.
Съставителите на годишните финансови отчети отговарят за организацията на счетоводната дейност в предприятието.

Счетоводни документи

Счетоводният документ е хартиен или технически носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и регистър:

 1. първичният документ е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция;
 2. вторичният документ е носител на преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, получена от първичните счетоводни документи;
 3. регистърът е носител на хронологично систематизирана информация за стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи.

Счетоводният документ може да е електронен документ, когато са спазени изискванията на този закон и на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Реквизити на счетоводни документи

Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:

 1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
 2. дата на издаване;
 3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
  • адресът за физическите лица, вкл. за еднолични търговци – постоянният адрес;
  • адресът за юридическите лица – адресът на управление
 4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
 5. име, фамилия и подпис на съставителя.

Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:

 1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
 2. дата на издаване;
 3. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
 4. име, фамилия и подпис на съставителя.

Приема се, че е налице документална обоснованост и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.

Документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон и в документа липсва част от изискуемата информация, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.

Издаването на първичен счетоводен документ, освен в случаите, когато получателят желае или когато това е предвидено в нормативен акт, не е задължително, когато:

 1. стопанската операция е документирана с фискална касова бележка, издадена от фискално устройство, и
 2. получател по нея е физическо лице, което не е търговец.

Предприятията, които изпълняват определени изисквания, следва да заверят годишните си финансови отчетите. Тези предприятия освен годишния финансов отчет съставят и годишен доклад за дейността.

За водене на счетоводството дружествата сключват договор.